Pervenches > Dossiers > Photos de classes anciennes > PFIRTER & VERNAIN 2003-04


  

Classe de Mmes Maria PIRTER & Liesbeth VERNAIN 2003-2004 (1-2P)

D. R.

Photo fournie par Liesbeth VERNAIN