Pervenches > Dossiers > Photos de classes anciennes > PFIRTER & VERNAIN 2006-07


  

Classe de Mmes Maria PFIRTER & Liesbeth VERNAIN 2006-2007 (2E)

D. R.

Photo fournie par Liesberh VERNAIN